Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć..
Reposted fromlavendowy lavendowy viaeternaljourney eternaljourney
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
2805 7839 500
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaolakocie olakocie
0076 4632
Reposted fromirmavep irmavep viablonde-troubelle blonde-troubelle
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viacheersbaby cheersbaby
1116 0474

July 25 2017

3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
9582 c545
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoisonedivy poisonedivy
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubiedzis lubiedzis
Reposted fromnoticeable noticeable viapannakies pannakies
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

9442 47a0
Reposted fromtaSowa taSowa vialadymartini ladymartini
8258 8912
Reposted fromrichardth richardth viamagenno magenno
0076 4632
Reposted fromirmavep irmavep vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl