Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

2633 d644 500
Reposted fromratek ratek viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
5091 a4ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
2737 edd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 11 2019

August 05 2019

Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viazwariowalam zwariowalam
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
6924 5dbc 500
6331 ca5f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl