Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
9862 7011 500
Reposted fromkaiee kaiee viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
3120 7ead 500

August 08 2017

1713 f454 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viadazzling dazzling
8238 bb09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
9436 9548 500
Reposted fromkaiee kaiee viagabor gabor
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
0983 734e 500
Reposted frompugul pugul viacarameltea carameltea
4210 566c
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaou ou
7731 0bb4 500
Reposted fromdaelmo daelmo viamyzone myzone
9818 cadc 500
Reposted fromfoina foina viaeternaljourney eternaljourney
3281 ab5f 500
divider
Reposted fromlooque looque viaeternaljourney eternaljourney
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl